Translesen bilong banisim long Tok Inglis:

banisim

to fence something in

  • 1

    to fence something in
    ol manmeri i hatwok long banisim gaden the people work hard to fence the garden
  • 2

    to ward off
    yumi mas banisim sik we must ward off disease