Ol Wed Ol Man i Laikim

  1. daunim
  2. kisim
  3. kakalak
  4. tasol
  5. spit