Ol Wed Ol Man i Laikim

  1. litimapim
  2. kokoros
  3. tingim
  4. tu
  5. wantu