Ol Wed Ol Man i Laikim

  1. ain
  2. digim
  3. raun
  4. asembli
  5. kisim