Ol Wed Ol Man i Laikim

  1. kuskus
  2. meknais
  3. karanas
  4. banisim
  5. wanem