Ol Wed Ol Man i Laikim

  1. bamim
  2. tromoi(m) han
  3. sotim
  4. agri
  5. yusim