Translesen bilong bamim long Tok Inglis:

bamim

  • 1

    to bump, to run into
    yupela bin bamim diwai pinis you bumped into a tree
    bas i bin bamim faivpela mangi the bus ran into five boys