Translesen bilong yu long Tok Inglis:

yu

you

  • 1

    you
    go wasim han bilong yu go and wash your hands