Translesen bilong wai long Tok Inglis:

wai

why

  • 1

    why
    usually "bilong wanem", watpo