Translesen bilong smolhaus long Tok Inglis:

smolhaus

outhouse

  • 1

    outhouse
    toilet