Translesen bilong no ken long Tok Inglis:

no ken

  • 1

    it cannot be done, it is impossible, may not
    no ken go wantaim dok bilong yu long maket you can't take your dog to the market
    no ken mekim planti toktok you may not talk too much
    no ken smok no smoking