Translesen bilong kisim long Tok Inglis:

kisim

to get

 • 1

  to get
  to take
  to obtain
  to receive
  to accept
  kisim bek retrieve
  kisim birua have an accident
  kisim kanda, kisim stik to get a beating; to take the life
  kisim taim stret waiting a long time or (figuratively) to suffer
  ol manmeri i wok long kisim taim i stap the people are suffering
  kisim win to get one's breath
  Papua Niugini i kisim indipendens long 1975 Papua New Guinea got independence in 1975
  pikinini i no bin kisim planti gutpela kaikai the child is not getting enough good food