Translesen bilong amamas long Tok Inglis:

amamas

glad

 • 1

  glad
  gladness
  happy
  happiness
  joy
  joyful
  mi amamas stret olsem mi bin go long dispela skul I am very happy I went to this school
  Also hamamas
  tok amamas to give good wishes