Ol yusa i tok wanem long OGL program

Olsem hap wok bilong Oxford Global Languages (OGL), mipela i wok gut wantaim lokol tok ples komiuniti bilong wokim na mekim i kamap gutpela ol dikseneri bilong ol tok ples long nau. Mipela i tingting stret long helpim ol yusa long pilim olsem ol tu i sapotim na strongim wok bilong wokim infomesen bilong tok ples bilong ol.

Ol lokol language Champion i save sapotim planti bilong ol tok ples bilong yumi: em ol manmeri husat i save givim bel long promotim na sapotim tok ples bilong ol yet. Ol lokol Language Manager i save manejim sampela bilong ol OGL websait bilong mipela. Ol i save wok wantaim ol Language Champion na Oxford Dictionaries na bai wok bilong mipela i ken helpim ol komiuniti ol i sevim.


Lukim Victor Mojela, Northern Sotho Language Champion, i toktok long hau projek bilong tok ples Northern Sotho em i impoten.

Dr Khumalo em i Language Champion bilong mipela long isiZulu Living Dictionary. Yu ken lainim moa long tingting bilong em long OGL projek, na projek i bin mekim wanem long tok ples isiZulu, hia: