Ol askim ol man i save kamapim

Ol Askim long Oxford Global Languages ol man i save kamapim

Wanem ol mak Oxford Global Languages (OGL) i laik winim?

Bikpela mak dispela program i laik winim em bilong putim konten bilong 100 tok ples i go long Intenet na bai ol yusa na developa long olgeta hap bilong graun i ken yusim. Bilong mekim olsem, tim bilong mipela i mas wokim konten bilong ol tok ples na dikseneri em ol man i ken bungim, pasim link long en, na aksesim long kain kain wei. Wok bilong OGL bai i mekim ol man i ken wokim ol nupela digital tul na risosis bilong sapotim long pasin digital ol tok ples we planti man i no save long ol na ol tok ples planti man i save toktok long ol. Dispela bai i helpim ol dispela tok ples i stap laip, kamap gutpela moa, na mekim gutpela wok long digital wold, na helpim ol man long wokim dokiumen bilong ol dispela tok ples wantaim sampela narakain tok ples na ol daialekt.

Hau yu makim ol tok ples yu laik putim long dispela program?

OGL i laik winim mak bilong wokim data bilong 100 tok ples o moa na mipela i save olsem em bai kisim planti yia long mekim olsem. Pastaim, mipela i stat wokim data bilong tenpela tok ples bilong ol narapela narapela ples we long sampela hap, planti man i yusim Intenet na long ol narapela hap, i no tumas. Ol as tingting bilong OGL bai i kamap ples klia na stretim gut ol hevi mipela inap bungim taim mipela i wok long mekim dispela wok. Taim program i go i go, mipela bai i wokim data bilong sampela narapela tok ples moa, em ol tok ples we planti man i save toktok long ol na ol tok ples ol man i save lukim tasol long Intenet.

Wanem ol tok ples i stap pinis long dispela program? Na wanem hap mi ken lukluk long en na save wanem tok ples bai i kamap bihain?

Yu ken painim ol tok ples i stap pinis long program na painimaut wanem tok ples bai i kam bihain long hia. O yu ken sainap long Oxford Global Languages niusleta bilong mipela. Bilong mekim olsem, yu ken klikim hia.

Yu wok wantaim ol lokol oganaisesen na ol lain bilong gavman long dispela program?

Yes, tasol mipela i no joinim sampela lain o i stap olsem hap bilong ol. OGL em i nupela wok Oxford University Press (OUP) tasol sapotim olsem hap wok bilong Oxford University long mekim planti moa long lainim samting na kisim skolasip long olgeta hap bilong graun. Tasol, mipela i laik tru long wok wantaim ol oganaisesen husat i interes long wok bilong OGLna wok wantaim mipela. Taim program i go i go, mipela bai i painim rot bilong wok wantaim ol lain bilong gavman, ol lain bilong ejukesen, ol yunivesiti, ol oganaisesen bilong helpim nating ol man, na ol kampani.  Mipela i kamap pinis gutpela pren bilong ol patna, ol lain bilong ejukesen, na saveman bilong ol tok ples long olgeta hap bilong graun. Sapos yu laik i stap insait long dispela program, plis kontektim mipela long hia.

Konten bilong wan wan tok ples sait i kam long we?

Konten bilong mipela em trupela tok ples, trupela wei bilong yusim tok ples, na ol man husat i yusim tru dispela tok ples i as bilong en. Sampela tok ples long dispela OGL program i no gat ol dikseneri i stret long taim bilong yumi long nau. Olsem na, long sampela tok ples, mipela i yusim tasol wanpela dikseneri mipela inap kisim bilong kirapim wok, na long ol narapela tok ples, mipela i mas stat bilong painimaut ol mining bilong ol wed na yusim – corpora – bilong painimaut kain kain infomesen bilong ol tok ples.  Dispela i helpim ol saveman bilong wokim dikseneri long save long ol i ken mekim wanem samting pastaim bilong wokim nupela konten. Mipela i singautim yupela, ol yusa, tu long kam insait long dispela wok, olsem givim ol translesen na ol narapela infomesen bilong tok ples bilong yu.  Dispela konten ol yusa i wokim bai i strongim wok bilong wokim dikseneri na bai ol man i ken yusim planti infomesen moa long wan wan tok ples.

Konten ol yusa i wokim i no paulim "stretpela" tok ples?

Ol manmeri i save laikim tumas tok ples ol i spikim, olsem na, ol i save paitim tok i go i kam long ol samting bilong tok ples. Sampela manmeri i pilim olsem ‘ol saveman’ tasol inap save long tok ples na sleng o toktok bilong strit i 'rong' na ol i no inap i stap long dikseneri. Mipela i bilip olsem olgeta kain toktok i impoten, maski em i fomol o i no fomol, na ol asples man i save pinis long planti samting bilong tok ples bilong ol yet. Mak mipela i laik winim long OGL program em long bungim planti infomesen moa long hau ol man i save yusim tok ples bilong ol yet na bai samting mipela i mekim i stret long olgeta wan wan man.

Sampela tok ples i gat planti infomesen moa long ol narapela tok ples. Bilong wanem i olsem?

Wanpela pasin bilong program i olsem wok i mas stat isi isi pastaim, na kamap bikpela bihain. Olsem na, maski mipela i no gat bikpela konten ol man i ken yusim long wanpela tok ples, mipela i ken kisim dispela tok ples i kam insait long program na bai ol yusa i ken stat yusim konten na givim bek fidbek long mipela. Taim program i go i go, konten tu i go bikpela moa.

Hau mi ken skruim dikseneri bilong mi o tok ples bilong mi i go long OGL program?

Tru, mipela i no inap kisim olgeta samting, tasol i gat ol tok ples we mipela i no gat konten ol man i ken yusim. Sapos yu, yunivesity bilong yu, o oganisesen bilong yu i gat ol samting yu ting i ken helpim program, o i gat sampela tingting long wanem samting mipela i mas mekim long OGL , plis kontektim mipela.

Wanem wok OUP i mekim bambai planti man moa i gat rot bilong kisim save long ol tok ples bilong olgeta hap bilong graun?

OUP em i wanpela dipatmen bilong University of Oxford. Olsem na, OUP i kisim hap wok bilong dispela University long givim ol save na ol pasin bilong lainim samting i go long olgeta hap bilong graun. Em i wanpela global oganaisesen bilong pablisim ol buk samting we i gat ol risosis, ol skils, na ol save na longpela histori bilong givim ol gutpela material bilong skulim ol man em ol man long olgeta hap i ken yusim. Mipela i save wok wantaim ol lokol saveman bilong ol tok ples, husat i stap long komiuniti bilong ol dispela tok ples, na bai mipela i ken kamapim moa konten i stret long tok ples bilong ol. Hap wok bilong mipela i olsem: serim ol risosis bilong mipela wantaim planti komiuniti moa bilong helpim ol.

Ol lokol tok ples komiuniti i ken go insait long program olsem wanem?

Komiuniti i kam insait long program em i bikpela samting. Mipela i laik ol lokol tok ples komiuniti i kam insait long program, maski em i makim olsem ol i givim tasol sampela tingting o aksesim tasol ol risosis bilong mipela. Taim program i go bikpela moa, bai i gat nupela wok we ol tok ples komiuniti i ken strongim na mekim wok long konten bilong ol tok ples bilong ol.

Wanem samting i mekim na OGL i kamap narapela kain?

Planti program i givim ol fri sait bilong tok ples o wok long bungim risosis bilong ol tok ples, tasol i no gat planti program em i wokim bikpela na dip risosis bilong planti tok ples wantaim ol strongpela pasin bilong wokim ol dikseneri, em ol dispela pasin i as bilong OGL. Hau ol man i save yusim tok ples em i as bilong konten na konten i wok long kamap nupela na mipela i wok long stretim gut konten inap longpela taim. Long dispela rot, ol tok ples i stap olsem tok ples i gat laip na wok strong i stap. Wanem as na mipela i mekim dispela wok? – mipela i wok strong long helpim ol tok ples long olgeta hap i stap inap oltaim, i no bilong kisim moni.

Olsem wanem? OGL konten i gat pe?

Olgeta OGL websait i no gat pe bilong yusim.  Yu ken lukluk long ol wed, translesen, na ol narapela infomesen long ol tok ples. Yu ken lukim ol sait long tok ples na, sampela taim, Tok Inglis tu i stap wantaim na bai ol yusa i ken pilim isi moa long yusim.

Mipela i statim OGL long ol websait, na tu, putim ol long Oxford Dictionaries API program. Sapos yu wanpela developa i interest long yusim tok ples data long aplikesen bilong yu, em i fri long aksesim OGL konten bilong mekim samting bilong yu yet, tasol i no fri olgeta long yusim. Na yu ken sabskraibim ol plen bilong wan wan mun sapos yu laik yusim APIs i go moa yet. Plis visitim webpes 'API' bilong mipela o kontektim mipela long hia sapos yu laik kisim sampela save moa.

Bai mi mekim wanem sapos mi laik go insait long OGL project?

Mipela i amamas tru long kisim tingting bilong yu. Olsem na, kontektim mipela sapos:

  • yu laik painimaut moa long program
  • yu pilim olsem yu o oganisesen bilong yu i laik wok wantaim Oxford Dictionaries long helpim mipela long winim ol mak bilong OGL
  • yu laik kisim yet infomesen long rot bilong sainap long OGL niusleta

Kontektim mipela long hia.