MEMBA GAIDLAIN

Oxford Dictionaries Memba Gaidlain

Welkam long Oxford Dictionaries, em hap bilong yu long wokim na strongim ol digital risosis bilong ol tok ples, serim tingting bilong yu wantaim ol man i laikim tumas ol tok ples, na kisim bekim bilong askim bilong yu.

Long Oxford Dictionaries

Mipela i kirapim yu long givim ol nupela wed na translesen bilong strongim dikseneri bilong tok ples bilong yu long nau. Yu ken givim ol askim long ol wed na translesen, na bekim ol askim ol man i givim. Yu ken toktok long tingting bilong yu long ol tok ples na ol wed wantaim ol narapela, na askim ol long ol tingting bilong ol.

Language Manager em i komiuniti maneja na man yu ken kontektim. Ol i stap long sapotim wok bilong wokim na bungim moa infomesen bilong tok ples na was gut olsem olgeta kontribusen na komen i mas stret wantaim ol gaidlain mipela i toktok gut long en long hia.

Plis tingim olsem Language Manager i no inap bekim ol askim long konten na ol sevis ol man i ken yusim long Oxford Dictionaries sait. Sapos yu gat askim long prodak o sabskripsen bilong Oxford Dictionaries, o long wanpela bilong ol dikseneri entri, plis visitim Helpim 'webpes (plis tingim: ol toktok bilong en i tok Inglis).

Taim yu yusim dispela websait long oxforddictionaries.com (“Website”), dispela i makim olsem yu wanbel pinis long bihainim ol dispela Gaidlain na Praivesi Polisi na Ligal Notis bilong mipela em stori long ol data proteksen tem, ol raits bilong Oxford University Press long yusim material ol yusa i wokim na stretpela wei bilong yusim sait. Sapos yu laik kisim dispela dokiumen long narapela tok ples, plis kontektim mipela.

Ol Pasin

Mipela i welkam long ol kontribusen i kam long olgeta wan wan. Mipela i no orait long ol pasin mipela i stori daunbilo i kamap long post, komen, o kontribusen long Websait:

 • Pasin bilong hatim o nogutim ol narapela memba o visita i kam long Website (na sabdomein bilong en).
 • Tok nogut o tok doti (sapos ol man i mekim stadi na toktok long dispela kain tok, em i orait).
 • Ol post i gat tingting long wokim bisnis olsem advetaisim, promotim, salim ol prodak na ol sevis (sapos narapela memba i askim yu stret long toktok long ol dispela kain samting, em i orait).
 • Troling (“em long tingting stret long wokim onlain post bilong tok doti o tok nogut long skrapim bel bilong ol narapela o mekim ol i belhat”).
 • Stori long ol samting i no bilong ol tok ples na ol wed.
 • Ol material em ol i brukim ol lo, pretim ol man, nogutim ol man, tok doti, bagarapim gutnem bilong narapela, tok nogut, giamanim ol man, i gat ol samting i stori long o piksaim ol pasin pamuk (em i makim tu ol tok doti bilong pasin sem bilong bagarapim o pretim narapela man o narapela lain), i bagarapim praivesi bilong narapela man o heitim narapela.
 • Ol material i gat ol pasin o i kirapim ol pasin bilong mekim pasin raskol o kamapim ol hevi namel long ol man.
 • Ol material em ol i gat vairus, spaiwea, o ol narapela komponen bilong bagarapim samting, o i advetaisim samting, giamanim hap we ol material i kam long en o i no tok tru.
 • Tingting stret long givim giaman infomesen.
 • Ol material em kopirait i protektim, o ol narapela proprieteri o intelektual propeti raits, i no kisim tok orait pastaim long papa bilong ol proprieteri o intelektual propeti raits.
 • infomesen long yu yet o long ol narapela man i kamap long ol komen bilong yu, we ol narapela man i no ken save long en, o em i proprietri.

Moderesen

Mipela i holim rait bilong lukluk long olgeta posting i kam long dispela Websait, nogut sampela samting i no stet wantaim ol dispela gaidlain. Olsem na, sampela taim, sampela post bai i go long moderesen pastaim long pablisim. Em as na dispela kain post bai i kamap long Websait inap sampela hap taim bihain.

Mipela i holim rait bilong blokim ol samting, maski mipela i no givim toksave o toktok pastaim wantaim ol man husat i no bihainim ol dispela gaidlain, na rausim olgeta post na kontribusen ol i bin givim.

Tok stret na tru tasol

Mipela i askim yu long i no ken giaman long profail bilong yu. Em i lo bilong Oxford Dictionaries olsem taim ol memba i toktok wantaim narapela narapela, ol i mas yusim nem tru bilong ol, long wanem, olgeta i gat wok long mekim olgeta samting i mas kamap ples klia.

Konten ol yusa i postim bai i kamap olsem ‘yusa kontribusen’, na bai ol narapela Oxford Dictionaries yusa i tok orait long en o lain bilong OUP bai i mekim olsem.