Helpim yu long akaun bilong yu

Dispela hap i bekim ol askim em ol man i save kamapim, em ol askim long rejistaim, login, na aksesim akaun bilong yu.

Rejistaim wantaim Oxford Dictionaries

Sapos yu nupela sabskraiba, yu mas rejistaim wantaim Oxford Dictionaries bilong aksesim akaun bilong yu.

Rejistresen em i fri – yu mas i gat emeil adres tasol. 

Yusanem bilong yu

  • Yu ken yusim emeil adres bilong yu olsem yusanem bilong yu.
  • Yusanem bilong yu i mas narapela kain long olgeta arapela yusanem – sapos narapela man i yusim pinis wankain nem, yu no inap yusim dispela nem.
  • Sapos yu wokim pinis, yu no inap senisim yusanem.

Wokim paswed

Sapos yu nupela sabskraiba, yu mas wokim paswed. Yu ken senisim paswed bilong yu long webpes bilong akaun bilong yu.

Paswed sekiuriti

  • Bilong protektim ol data insait long Oxford Dictionaries long ol man i no gat tok orait long lukim, mipela i rekomendim yu long yusim strongpela paswed.
  • Strongpela paswed i mas i gat 7-pela leta o moa, i mas i gat bikpela rait (upper case) na liklik rait (lower case), ol simbol, na ol namba. Na nem bilong yu o ol wed insait long dikseneri i no ken i go insait long en.
  • Mipela i rekomendim yu long yusim paswed i narapela kain long ol paswed yu yusim long ol narapela onlain akaun (olsem onlain soping, benking, o Paypal) bilong yu.

Lusim tingting long paswed

Sapos yu lusim tingting long paswed bilong yu, yu ken wokim gen long hia.

Helpim yu long login

Klikim ‘login’ antap long hompes o yu ken log in hia , na yu taipim yusanem na paswed bilong yu. Sapos yu no wokim yet rejistresen long websait, yu bai i lukim link we yu ken wokim rejistresen.

Mi lusim tingting long paswed bilong mi / paswed bilong mi i no wok

Paswed bilong yu i case-sensitive, so plis sekim, nogut CAPS LOCK i on i stap. Sapos yu lusim tingting long paswed bilong yu, yu ken wokim gen long hia. Taim yu klikim dispela link, yu mas taipim emeil adres long akaun bilong yu, na ol bai i salim wanpela emeil wantaim paswed riset link long yu. Sapos yu no kisim emeil inap long sampela minit, sekim jank o spam meil folda.

Helpim yu moa long login

Sapos yu no inap log in yet, plis Kontektim mipela.